Schrack Technik Logo

Algemene voorwaarden

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14, BE-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
BTW: BE0452.581.115 RPR Gent

TEL +32 (0)9 384 7992
FAX +32 (0)9 384 8769
ING 390-0731187-56
FORTIS 290-0488816-54
IBAN BE20 3900 7311 8756
IBAN BE42 2900 4888 1654
BIC BBRUBEBB BIC GEBABEBB

E-MAIL info(at)schrack.be
INTERNET www.schrack.be

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen,... Door het accepteren van een aanbod, het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Hij erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informaties vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elke verstrekte order bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order. 

De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de koper schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend. 

Al de door ons verkochte goederen worden afgeleverd in onze magazijnen of bij de koper, naargelang de overeenkomst. De aanvaarding gebeurt in onze magazijnen voor de belading van het transportmiddel en vanaf dat ogenblik gaat het risico over op de koper. Verlies en beschadiging zijn vanaf dan voor zijn rekening.

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order. Bij bestellingen onder de € 250 zullen transport- en administratiekosten verrekend worden.

De waarborg kan hoogstens die zijn dewelke door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestelde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt, behalve ingeval van opzet onzerzijds, garantie slechts verleend indien ervoor geldig wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na de levering. In dit geval is onze garantie beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De klachten moeten schriftelijk en aangetekend worden ingediend. De waarborg vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. 

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst, blijven de goederen onze eigendom. Zonder ons medeweten is de koper niet gerechtigd voor de betaling de goederen aan derden over te dragen.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door de enkele kennisgeving ervan per aangetekend schrijven als ontbonden worden beschouwd. 

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De koper ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding. 

Indien niet terstond na levering in onze magazijnen wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, ... als juist erkend. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uiterlijk binnen de 10 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en aangetekend worden ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten. 

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Elke factuur is netto, contant betaalbaar op 30 dagen einde maand op onze maatschappelijke zetel, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest te betalen van 12% per jaar en dit onverminderd eventuele schadevergoeding. De intrest wordt berekend van maand tot maand terwijl elke maand die aangevangen is zal aangerekend worden voor een volle maand. Ingeval van onrechtvaardige niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van € 61,97. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van de schulden opvorderbaar worden en dit zal als gevolg hebben dat alle leveringen zullen stopgezet worden tot volledige aanzuivering van de totale schuld. 

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgische Recht. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door de verkoper worden afgeweken.

Deze website maakt gebruik van Cookies